Site logo

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden. Beter duidelijkheid vooraf dan narigheid achteraf. We maken graag duidelijke afspraken. 

Dat doen we niet alleen binnen de afgesproken projecten, maar ook over onze samenwerking.  Hieronder hebben wij getracht om onze voorwaarden helder en duielijk te krijgen. Heb je toch nog vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Wie is wie?

Workers: het platform van Workers BV, KvK 80792421
Opdrachtgever: persoon of bedrijf die via het Workers platform Workers (freelancers) inschakelt
Workers: de freelancer die via het Workers Platform opdrachten voor opdrachtgevers uitvoert

Algemeen

Workers exploiteert een onderneming met als doel te voorzien in de behoeften van de markt door de totstandkoming van overeenkomsten tussen Freelancer (Worker)s en opdrachtgevers te faciliteren. Dit wordt gerealiseerd door het publiceren van Opdrachten op het Workers platform en het vergemakkelijken van contacten tussen partijen die tijdelijk werk aanbieden en zoeken. Daarnaast streeft Workers naar optimale belangenbehartiging van zowel Freelancer (Worker)s als opdrachtgevers.

Bovendien wil Workers bijdragen aan het vormen van een realistisch beeld voor personen die overwegen Freelancer (Worker) te worden, waarin zowel de voor- als nadelen, evenals de kansen en risico’s van zelfstandig ondernemerschap worden belicht. Workers ondersteunt Freelancer (Worker)s en opdrachtgevers op diverse manieren door hen te voorzien van relevante producten en diensten in de ruimste zin van het woord.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Workers aangaat in haar reguliere zakelijke activiteiten met gebruikers, Businesspartners en andere opdrachtgever of freelancer (Worker)en. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door middel van aanbod en aanvaarding, zowel schriftelijk als digitaal via het Workers platform.

Verplichtingen Workers

Bij het uitvoeren van haar dienstverlening streeft Workers naar de hoogst mogelijke zorgvuldigheid, overeenkomstig redelijke verwachtingen. Workers behoudt zich echter het recht voor om haar diensten op haar eigen wijze te verlenen en heeft te allen tijde het onbeperkte recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar diensten.

Voor Bezoekers streeft Workers naar een zo relevant mogelijke gebruikerservaring binnen de vastgestelde afspraken met gebruikers en Businesspartners. Een essentieel onderdeel van deze gebruikerservaring is de duidelijkheid over de primaire rol die gebruikers vervullen op de markt. Workers hanteert drie standaard classificaties: Freelancer (Worker), opdrachtgever en Intermediair, gebaseerd op de informatie die gebruikers verstrekken tijdens registratie en het invullen van hun Profielpagina’s, evenals gegevens uit externe bronnen.

Workers streeft naar een voortdurende en juiste werking van de Website. Indien het nodig is om de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken voor onderhoud of uitbreiding, zal Workers proberen deze beperkingen op momenten in te voeren waarop Bezoekers en opdrachtgever of freelancer (Worker)en zo min mogelijk hinder ondervinden.

Om misbruik te voorkomen, kan Workers maatregelen nemen, waaronder het introduceren van fake gebruikers en Opdrachten tussen echte gebruikers en Opdrachten om eventueel misbruik op te sporen.

Wanneer Workers misbruik zoals beschreven in lid 4 vaststelt, is zij verplicht handhavend op te treden tegen de partij die verantwoordelijk is voor het misbruik. Bij het bepalen van de mate van sanctionering kan Workers ervan uitgaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

Verplichtingen gebruikers

De gebruiker die via het Workers platform een overeenkomst met Workers sluit door een aanbod van Workers voor een al dan niet betaalde dienst te aanvaarden, heeft de verantwoordelijkheid om tijdens het registratieproces alle ingevoerde gegevens te controleren. Eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, evenals gegevens die worden gepubliceerd op Profielpagina’s, dienen door de gebruiker te worden gecorrigeerd. Zolang er een overeenkomst tussen Workers en de gebruiker bestaat, is de gebruiker verplicht om wijzigingen in persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onmiddellijk aan Workers door te geven. In gevallen waarin er twijfel bestaat over de identiteit van een gebruiker, behoudt Workers zich het recht voor om de gebruiker om een kopie van het legitimatiebewijs te vragen.

Elke gebruiker heeft de verplichting om misbruik te vermijden. Misbruik kan objectief worden vastgesteld, en in gevallen waarin deze objectieve vaststelbaarheid ontbreekt, kan misbruik worden afgeleid uit klachten van meerdere gebruikers over gedragingen die als misbruik worden gekwalificeerd. Misbruik omvat onder andere, maar niet uitsluitend:

  • Het oneigenlijk gebruik van het Workers platform om gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen.
  • Het gebruik van het Workers platform waarbij de gebruiker niet volledig transparant is over zijn identiteit en rol op de markt, met als mogelijk gevolg commercieel gewin of nadeel dat bij volledige transparantie niet of in mindere mate zou zijn opgetreden.
  • Acquisitie op gebruikers anders dan het beoogde doel van het Workers platform.
  • Het verspreiden van geplaatste opdrachten buiten het Workers platform of op concurrerende Workers platforms.
  • Het plaatsen van opdrachten door intermediairs zonder toestemming van de opdrachtgever.
  • Het openlijk of heimelijk gebruiken van alternatieve accounts voor reacties en opdrachten tijdens een opschorting van plaatsingsrechten.

Indien een gebruiker de Widget en/of Reviews op zijn eigen website wil publiceren, dient de gebruiker de instructies van Workers op te volgen. Workers behoudt zich het recht voor om deze instructies in een afzonderlijke overeenkomst vast te leggen.

Gebruikers die personen aanzetten tot het doen van een review dienen dit op neutrale wijze te doen, zonder invloed op de inhoud. Het is verboden om zelf reviews te plaatsen onder valse voorwendselen of personen aan te zetten tot het plaatsen van positieve of negatieve reviews.

Om de continuïteit van het Workers platform op lange termijn te waarborgen, zijn gebruikers verplicht de naleving van de Voorwaarden binnen hun eigen organisatie te handhaven. Bij constatering van misbruik, dient de gebruiker dit na schriftelijke waarschuwing van Workers onmiddellijk te beëindigen. Bij gebreke hiervan kan Workers overgaan tot het opleggen van sancties, waaronder tijdelijke opschorting van toegangsrechten of het eisen van een boete bij opzettelijk misbruik. Workers zal terughoudend zijn in het opleggen van boetes en zal eerst de betrokken gebruiker schriftelijk manen het misbruik te beëindigen, met een redelijke termijn voor corrigerende maatregelen. Opzettelijk misbruik wordt geacht aanwezig te zijn als de gebruiker niet binnen deze termijn en na waarschuwing door Workers het misbruik stopt en niet constructief samenwerkt om het misbruik te beëindigen.

Financieel

Online afgesloten overeenkomsten kunnen door de gebruiker enkel worden beëindigd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en dit dient te geschieden tegen het einde van een volledig doorlopen contractperiode. Bij het online aangaan van de overeenkomst wordt expliciet akkoord van de gebruiker gevraagd voor zowel de overeengekomen contractperiode als de opzegtermijn. Onmiddellijk na het aangaan van de overeenkomst wordt de inhoud ervan, inclusief tarief, contractduur, verlengingswijze en opzegtermijn, per e-mail aan de gebruiker bevestigd. De contractperiode en opzegtermijn kunnen per contracttype verschillen en staan vermeld in de bevestigingsmail direct na het afsluiten van de overeenkomst. Opzegging door de gebruiker dient te geschieden vanuit het gebruikersgedeelte, waarna Workers de ontvangst van de opzegging per e-mail aan de gebruiker bevestigt. Opzegging kan ook per e-mail plaatsvinden. De partij die een beroep doet op tijdige of niet-tijdige opzegging kan dit alleen doen door overlegging van de verzend- resp. ontvangstbevestiging van de betreffende opzegging.

Een overeenkomst wordt geacht opnieuw te zijn verlengd zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is. De duur waarmee verlengd wordt, volgt steeds op de laatste dag van de initiële of eerder verlengde duur van de overeenkomst.

Bij overeenkomsten die elektronisch tot stand zijn gekomen, kan de gebruiker op elk moment het automatisch verlengen of afschrijven van abonnementsgelden in- of uitschakelen in het gebruikersgedeelte. Deze bepaling geldt niet voor opdrachtgever of freelancer (Worker)en die hun overeenkomst met Workers via een ‘natte’ handtekening hebben gesloten.

Indien de gebruiker bij het elektronisch afsluiten van de overeenkomst heeft aangegeven via een SEPA-machtiging te willen betalen, geldt deze machtiging als doorlopend en kan deze worden ingetrokken. Latere automatische incasso’s worden minimaal 14 dagen van tevoren aangekondigd. Hetzelfde geldt voor gebruikers die bij elektronisch afsluiten van de overeenkomst hebben aangegeven via een creditcardmachtiging te willen betalen.

Workers kan prijzen bij elektronisch gesloten overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd aanpassen met ingang van een verlengde duur van de overeenkomst. De nieuwe prijs moet minimaal 14 dagen voor het verstrijken van de opzegtermijn van de geldende overeenkomst worden bekendgemaakt via de website en nieuwsbrief. Voor gebruikers die zich hebben afgemeld voor de nieuwsbrief, volstaat publicatie op een pagina in het gebruikersgedeelte voor de communicatie van een prijswijziging.

Bij overeenkomsten met opdrachtgever of freelancer (Worker)en waarmee Workers een schriftelijke overeenkomst met ‘natte’ handtekening heeft gesloten, is Workers gerechtigd om niet vaker dan eenmaal per zes maanden haar prijzen aan te passen. Prijswijzigingen worden schriftelijk gecommuniceerd, en opdrachtgever of freelancer (Worker)en krijgen de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen als zij de aangepaste prijs niet willen betalen voor de geleverde diensten.

Workers factureert alle opdrachtgever of freelancer (Worker)en het volledige te betalen bedrag zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen, en overeengekomen prijzen zijn altijd exclusief BTW.

Indien betaling door de opdrachtgever of freelancer (Worker) na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is Workers gerechtigd EUR 10,- administratiekosten per herinnering en per aanmaning te berekenen. Op herinneringen en aanmaningen geldt een betaaltermijn van 5 kalenderdagen.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn op de betalingsherinnering en -aanmaning volledige betaling uitblijft, is de opdrachtgever of freelancer (Worker) zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever of freelancer (Worker) invorderingskosten van 10% over het totaal van de openstaande facturen.

Levering

Indien Workers en opdrachtgever of freelancer (Worker) een leveringstermijn overeenkomen, wordt deze termijn beschouwd als indicatief en niet als strikt bindend. Workers verplicht zich tot redelijke inspanningen om de levertermijn te halen. Het niet nakomen van de levertermijn alleen zet Workers niet in verzuim. In het geval van e-mailnotificaties garandeert Workers een inspanningsverplichting om deze binnen de gestelde termijn te verzenden. Discussies over specifieke e-mailnotificaties hoeven niet gelogd en gearchiveerd te worden; de algehele server prestatie en het percentage tijdig verzonden notificaties over alle opdrachtgevers zijn bepalend. Workers streeft naar het tijdig versturen van minimaal 99% van de e-mailnotificaties.

Bij overeengekomen aantallen verplicht Workers zich tot redelijke inspanningen om deze te leveren. Bij lagere aantallen is Workers niet in verzuim. Zolang Workers zich inzet, behoudt zij het recht om te leveren en overeenkomstig te factureren. Bij uitgestelde leveringen is de opdrachtgever of freelancer (Worker) het proportionele deel van de vergoeding verschuldigd, uiterlijk 30 kalenderdagen na levering van het geleverde deel.

Elke door Workers gedane leveringsgarantie wordt beschouwd als een inspanningsverplichting.

Indien Workers niet voldoet aan overeengekomen aantallen, heeft de opdrachtgever of freelancer (Worker) niet het recht om relaties met klanten of leveranciers op te schorten of te beëindigen, wijzigingen aan Workers’s website te eisen voor hogere leveringen, of eisen dat Workers afziet van geplande veranderingen in de lay-out van het Workers platform. Workers heeft de vrijheid om het Workers platform naar eigen keuze in te richten, zonder dat afbeeldingen, teksten, lettertypen, en andere vormgegeven elementen in offertes en overeenkomsten Workers binden of beperken.

Workers is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting bij hinder door omstandigheden buiten haar schuld, overmacht, of andere onvoorziene oorzaken. Overmacht omvat alle externe factoren waarop Workers geen invloed kan uitoefenen, waardoor zij haar verplichtingen niet kan nakomen. Workers kan zich ook op overmacht beroepen als de belemmerende omstandigheid na de oorspronkelijke nakomingsdatum intreedt.

Bij misbruik kan de gebruiker geen beroep doen op overmacht.

Als de opdrachtgever of freelancer (Worker) niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Workers het recht haar dienstverlening op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, waarna alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden en de opdrachtgever of freelancer (Worker) geen recht heeft op schadevergoeding.

Als Workers redelijkerwijs verwacht dat de opdrachtgever of freelancer (Worker) niet zal nakomen of niet zal betalen, heeft Workers het recht de overeenkomst te ontbinden of leveringen op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling. Dit ontslaat Workers van alle beperkingen uit eerdere overeenkomsten met de opdrachtgever of freelancer (Worker).

In geval van beëindiging, faillissement, surseance, verlies van beschikkingsbevoegdheid, of andere vergelijkbare situaties bij de opdrachtgever of freelancer (Worker), heeft Workers het recht de overeenkomst te ontbinden.

Intellectuele eigendom en exclusiviteit

Workers heeft het recht om alle Content, merk- en handelsnamen van de opdrachtgever of freelancer (Worker) vrijelijk en onbeperkt op het Workers platform te publiceren gedurende de overeenkomst en onbeperkte tijd na beëindiging. Workers is de enige rechthebbende met betrekking tot de publicatie van Reviews. gebruikers hebben geen publicatie- of gebruiksrechten op basis van Reviews over hen. Workers kan Reviews verwijderen bij twijfel over herkomst of motivatie. gebruikers hebben geen recht om verwijdering van Reviews te eisen.

De opdrachtgever of freelancer (Worker) garandeert het recht op intellectuele eigendommen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Workers ontwikkelde software, designs, filmmateriaal of content blijven bij Workers. De opdrachtgever of freelancer (Worker) mag de deze niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Workers.

Als de opdrachtgever of freelancer (Worker) content levert, garandeert zij dat deze uniek en exclusief voor Workers is, niet elders wordt gepubliceerd, en geen rechten van derden schendt. Bij onrechtmatige publicatie door derden kan Workers tot 48 maanden na ontvangst van de Content medewerking vorderen om de publicatie te stoppen.

Aansprakelijkheid

Workers aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of freelancer (Worker) voor directe of indirecte schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet, schuld, en/of grove nalatigheid aan de zijde van Workers.

Workers is geen partij in overeenkomsten die via het Workers platform worden gesloten tussen gebruikers onderling.

Workers is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of freelancer (Worker) voor aanspraken die derden tegen de opdrachtgever of freelancer (Worker) indienen. Deze bepaling is met name van toepassing op claims van derden tegen de opdrachtgever of freelancer (Worker) die voortkomen uit het incorrect functioneren van de Website en fouten in de verwerking van Opdrachten en andere te publiceren gegevens.

Workers is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of freelancer (Worker) voor inkomstenderving en gemaakte kosten als direct of indirect gevolg van (a) Reviews, (b) fouten op de Website, (c) fouten in de verzameling en verwerking van Opdrachten en andere te publiceren gegevens, (d) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, (e) de samenwerking in het algemeen, en/of (f) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten of leveringen, ongeacht de reden voor opschorting of beëindiging en ongeacht of deze rechtmatig of proportioneel is ten opzichte van de opdrachtgever of freelancer (Worker).

De opdrachtgever of freelancer (Worker) is onbeperkt aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van misbruik, gepleegd door haarzelf en door Werknemergebruikers waarop zij aanzienlijke invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld gezag in een dienstbetrekking.

De opdrachtgever of freelancer (Worker) is onbeperkt aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit misbruik. Als de opdrachtgever of freelancer (Worker) dit misbruik niet onmiddellijk beëindigt nadat Workers schriftelijk heeft verzocht het misbruik te stoppen, is de opdrachtgever of freelancer (Worker) een boete van vijfduizend euro per dag verschuldigd, onverminderd het recht van Workers om aanvullende schadevergoeding te eisen.

De opdrachtgever of freelancer (Worker) vrijwaart Workers tegen aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door de opdrachtgever of freelancer (Worker). Deze vrijwaring omvat ook alle kosten die Workers moet maken om zich te verweren tegen de genoemde aanspraken.

Workers is, indien zij aansprakelijk is jegens de opdrachtgever of freelancer (Worker), maximaal aansprakelijk voor het bedrag dat de opdrachtgever of freelancer (Worker) in de laatste 12 maanden aan Workers heeft betaald. Workers is gerechtigd het verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s en toekomstige leveringen, voor zover deze al zijn overeengekomen tegen een vastgestelde prijs.

Overige bepalingen

Workers en de opdrachtgever of freelancer (Worker) zullen geen mededelingen aan derden doen over hun overeenkomst, tenzij voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden, en dit blijft van kracht tot 48 maanden na het einde van de overeenkomst.

Algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever of freelancer (Worker) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen met Workers en de betreffende voorwaarden aantoonbaar aan Workers zijn overhandigd.

Als de opdrachtgever of freelancer (Worker) handelt in strijd met geldende bepalingen en Workers maakt hier geen bezwaar tegen, kan het uitblijven van bezwaar niet worden beschouwd als instemming van Workers met de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. Workers behoudt al haar rechten, tenzij zij schriftelijk en uitdrukkelijk verklaart af te zien van deze rechten.

Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Workers zijn bedongen, gelden ook voor de door Workers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De Voorwaarden kunnen door Workers periodiek worden herzien. De toepasselijke Voorwaarden zijn die welke zijn gepubliceerd op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen Workers en de opdrachtgever of freelancer (Worker). De administratie en het archief van Workers zijn leidend. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met een bepaling in een overeenkomst met de opdrachtgever of freelancer (Worker), prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.

Als enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. Workers en de opdrachtgever of freelancer (Worker) zullen in goed overleg de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit bij het beoogde doel van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

Kopjes en nummering van artikelen zijn slechts ter verwijzing en hebben geen invloed op de betekenis en interpretatie van de betreWorkersende artikelen. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Bij de aanduiding van personen of partijen met een geslacht geldt dit ook voor het andere geslacht. Als een werkwoord wordt gedefinieerd in een definitie, worden vervoegingen van dit werkwoord geschreven met een hoofdletter volgens de (vervoegde) definitie.

Op de relatie tussen Workers en de opdrachtgever of freelancer (Worker) is Nederlands recht van toepassing.

Workers BV
De nieuwe manier van werken

info@workers.nl

Telefoon (0515) 854239

KvK 80792421
BTW identifcatienummer NL861801714B01
O
mzetbelastingnummer 861801714B01
RSIN 861801714

Klaar voor een nieuw begin?
Begin vandaag met projectmatig werken.

Inloggen

Gratis registreren!

Forgot Password